Stingray jobber tett med kundene for å utvikle eksisterende og nye tjenester på den høyteknologiske og fremtidsrettede programvare-plattformen, slik at den enkelte oppdretter kan benytte Stingray-systemet til mer enn kontinuerlig og forebyggende avlusing med laser. Dette gir færre antall installasjoner av ulikt utstyr i merdene, bedre fiskevelferd, i tillegg til en samlet oversikt og regelmessig rapportering for våre brukere via kundeportalen Stingray Online.

Lusetelling

Oppdrettere av laks og ørret i Norge er forpliktet til å vite hvor mye lakselus som er på fisken i merdene og holde seg innenfor en maksimum grense for voksne hunnlus. Lusenivået må rapporteres inn til myndighetene regelmessig og de som er over grensen må iverksette reaktive tiltak for å komme under grensen igjen.

Lusetelling har i årevis vært utført manuelt og innebærer håndtering av fisken. Metoden er både væravhengig og tidkrevende for oppdretterne, samt gir store variasjoner i kvalitet på tellingene mellom enkeltpersoner, anlegg, selskap og regioner. Ofte er flere personer involvert i de manuelle tellingene på merdkanten og det er arbeidsintensivt. I tillegg kan lusetelling være både stressende og dødelig for fisken, som blir tatt fysisk ut av merden for den manuelle tellingen hver uke.

Ved hjelp av kamerasyn og programvare kan lusen telles på bilder uten at fisken må håndteres. Det vil være en rekke fordeler med dette, både med tanke på bedre representasjon av utvalget og større utvalg enn dagens 10-20 fisk per merd i uken. Fra 30.05.2018 kan alle oppdrettskunder av Stingray ta i bruk telling av lakselus på bilder, noe som sikrer bedre fiskevelferd, kortere responstid med forebyggende tiltak og ikke minst gir bedre lusekontroll uten håndtering av fisken.